Digitalt Förenklat Årsmöte 2021

(Uppdatering: Efter mötet har handlingar med uppgifter om ekonomiska förhållanden tagits bort från sidan, liksom många kontaktuppgifter – med hänvisning till GDPR.)

Alla medlemmar i Östsvenska Terrierklubben kallas till digitalt förenklat årsmöte onsdagen den 17 februari kl 18. Syftet med det förenklade digitala årsmötet är att avsluta det föregående verksamhetsåret, anta en rambudget och att välja nya förtroendevalda till klubben, eftersom några väljer att lämna.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 december 2020 och lämnar in korrekt mejladress till klubben.

Samtliga medlemmar som vill delta i det digitala förenklade årsmötet ska skicka sin emailadress /ett mail till sekreterare Annika Eriksson på adressen sekreterare@ostek.org senast fem dagar före mötet, d v s senast den 13 februari. Skriv Årsmöte 2021 i rubriken.

Via den emailadress du angivit kommer du att få instruktioner för hur mötet går till och de skickas ut ett par dagar före mötet. Om du ännu inte har fått någon instruktion den 16 februari, dagen före mötet, hör av dig till sekreteraren.

Rambudget

Till den här kallelsen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår (se fil längst ned i dokumentet). Den medlem som anser att rambudgeten ska justeras vänder sig till revisorerna med sådant förslag senast fem dagar före mötet. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer. (Kontaktuppgifter borttagna med hänvisning till GDPR.)

Val

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar till mötet. Om du önskar nominera någon ska detta ske till valberedningen och nomineringen ska innehålla namn på och kontaktuppgifter till den nominerade, samt uppgift om vilken post som nomineringen avser. Person kan endast nomineras till en post av de följande:

  1. Ordförande
  2. Styrelseledamot/suppleant
  3. Revisor/revisorssuppleant
  4. Valberedningens sammankallande
  5. Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, i det fall den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Förslag på nomineringar skickas till valberedningen (kontaktuppgifter borttagna med hänvisning till GDPR). Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga senast en vecka före det digitala förenklade årsmötet. Länk till mötet skickas via email två dagar före mötet. OBS endast till dem som anmält deltagande till sekreteraren.